منابع کارشناسی ارشد

 

 

 

 

كتب زير از انتشارات نشر قومس به عنوان بخشي از منابع اصلي آزمون سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد ، تعيين شده است .

كارشناسي ارشد علوم سياسي , روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي:

الف- مباني علم سياست و جامعه شناسي سياسي

    ۱- جامعه شناسی سیاسی ایران : دکتر علیرضا ازغندی

      ۲- جامعه شناسی احزاب : دکتر احمد نقیب زاده

      ۳- ارتش و سياست : دکتر علیرضا ازغندی

      ۴- جامعه شناسی سیاسی : دکتر احمد نقیب زاده

      ۵- مقدمه نظریه سیاسی : دکتر عبدالرحمن عالم

 ب- تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران

   ۱- بحران نوگرايی و فرهنگ سياسی در ايران معاصر : دکتر علی اصغر کاظمی

   ۲- نخبگان سياسی ايران بين دو انقلاب :دکتر علیرضا ازغندی

   ۳- روابط خارجی ايران از سال ۱۳۵۷-۱۳۲۰:دکتر علیرضا ازغندی

   ۴- سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران :دکتر علیرضا ازغندی

ج – نظامهاي سياسي تطبيقي

    ۱- چالش های توسعه سياسی :دکتر عبدالعلی قوام

    ۲- توسعه سياسی : دکتر احمد نقیب زاده

    ۳- نوسازی و دگرگونی سیاسی : دکتر حسین سیف زاده

 د- انديشه سياسي

   ۱- تحول انديشه سياسی در شرق باستان : دکتر فرهنگ رجایی

   ۲- تئوريهای انقلاب : آلوین استانفورد کوهن ترجمه علیرضا طیب

   ۳- تاريخ انديشه های سياسی در غرب : دکتر ابوالقاسم طاهری

   ۴- انديشه های سياسی غرب در قرن بيستم : دکتر ملک یحیی صلاحی

 ه- اصول سياست خارجي و روابط بين الملل

    ۱- روابط بين الملل در تئوری و عمل : دکتر علی اصغر کاظمی

    ۲- نظري های متعارض در روابط بين الملل : علیرضا طیب ، وحید بزرگی

    ۳- ماهيت سياست گزاری خارجی : دکتر حسین سیف زاده

    ۴- تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل : دکتر احمد نقیب زاده

 و- مسائل جهان سوم

   ۱- درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی سياسی جهان سوم : دکتر ساعی

   ۲- اقتصاد سياسی بين الملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت : دکتر ساعی ، دکتر تقوی

   ۳- نظريهای امپرياليسم : دکتر احمد ساعی

   ۴- نوسازی وتوسعه در جستجوی قالبهای فکری بديل : دکتر احمد موثقی 

   ۵- تئوری توسعه و سه جهان : دکتر احمد موثقی

   ۶- کارتل های چند مليتی و توسعه نیافتگی : دکتر همایون الهی

   ۷- کمک خارجی و توسعه نیافتگی : دکتر همایون الهی

   ۸- شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم : دکتر همایون الهی

   ۹- جهانی شدن و جنوب : دکتر احمد ساعی

  ۱۰- توسعه در مکاتب متعارض : دکتر احمد ساعی

 

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳